dom do 70m²

Dom do 70 m² na zgłoszenie można już wybudować bez konieczności prowadzenia dziennika budowy i zatrudniania kierownika. Przeczytaj poradnik i dowiedz się, jakie zmiany zaszły przepisach.

3 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy w prawie budowlanym, na którą czekało wielu inwestorów. Przepis umożliwia budowę domów jednorodzinnych do 70 m² bez pozwolenia. Jest to spore ułatwienie, mające na celu przyspieszenie budowy domu i zredukowanie związanych z nią formalności do minimum. Kto najbardziej skorzysta na takim rozwiązaniu? O jakich procedurach muszą pamiętać inwestorzy? Co jest potrzebne do zgłoszenia budowy domu 70 m²? Dowiesz się już za chwilę.

Dom do 70 m² bez pozwolenia – główne założenia

Głównym założeniem ustawy jest uproszczenie procedury związanej z budową domu jednorodzinnego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Najważniejsze zmiany to:

  • organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może sprzeciwić się powstaniu inwestycji;
  • brak konieczności ustanawiania kierownika budowy;
  • brak konieczności prowadzenia dziennika budowy.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowa domu do 70 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia. Jeśli jednak gmina, na terenie której ma powstać planowana budowa nie dysponuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor musi złożyć wniosek o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy. Czas oczekiwania na decyzję to 21 dni.

Dom bez pozwolenia – wymogi

Budowa domu do 70 m² jest możliwa wyłącznie po złożeniu stosownych oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jedno z nich dotyczy zapewnienia, iż celem budowy domu jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. W przypadku nieustanowienia kierownika budowy, inwestor musi zaświadczyć, że przyjmuje on odpowiedzialność za kierowanie budową.

Powierzchnia zabudowy

Przepis umożliwia budowę bez pozwolenia budynków jednorodzinnych, wolnostojących, o powierzchni zabudowy do 70 m², których „obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”. Ustawa dopuszcza budowę jednego budynku tego typu na każde 500 m2 działki. Oznacza to, że na działce o takiej lub mniejszej powierzchni można wybudować tylko jeden dom bez pozwolenia. Budynki o powierzchni zabudowy do 70 m² mogą mieć maksymalnie dwie kondygnacje.

Dom do 70 m² na zgłoszenie – dokumenty

Zamiar budowy należy zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Do zawiadomienia należy dołączyć:

  • oświadczenie o budowie domu w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za kierowanie budową, jeżeli nie ustanowiono kierownika budowy;
  • projekt architektoniczno-budowlany;
  • projekt zagospodarowania działki.

Realizacja inwestycji wymaga również zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Projekty domów o powierzchni zabudowy do 70 m²

W II kwartale 2022 roku na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dostępne będą gotowe projekty domów o powierzchni zabudowy do 70 m2. Projekt domu będzie można pobrać za złotówkę.

Zachowanie wymogów bezpieczeństwa na budowie bez pozwolenia

Pomimo braku obowiązku prowadzenia dziennika budowy, konieczności zatrudniania kierownika budowy i starań o pozwolenie na budowę, inwestor powinien pamiętać o prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Są one zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dom do 70 m² bez pozwolenia – pytania i odpowiedzi

Budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² rodzi wiele wątpliwości u potencjalnych inwestorów. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego tematu.

Czy po wybudowaniu domu 70 m² trzeba dopełnić jakichś formalności?

Tak. Po zakończeniu prac budowlanych, na inwestorze spoczywa obowiązek wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Czy ustawa znajduje zastosowanie w budowie wieloobiektowych osiedli?

Nie. Głównym założeniem ustawy jest budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Czy dom na zgłoszenie można sprzedać?

Nie ma regulacji kodeksu cywilnego określających sprzedaż domów do 70 m2 na zgłoszenie.

Czy budowane domy mogą zostać objęte kontrolą?

Tak. Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma możliwość przeprowadzenia kontroli nad realizacją inwestycji, a w razie stwierdzenia niezgodności z projektem budowlanym lub obowiązującymi przepisami, może nakazać wstrzymanie prac.

Czy prawo budowlane określa konstrukcję domów bez pozwolenia na budowę?

Nie. Aby jednak ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa, rekomenduje się budowę niewielkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych o prostej konstrukcji.

Similar Posts