Pozwolenie na budowę to jedna z najważniejszych formalności rozpoczynających proces powstawania domu jednorodzinnego. Jeśli zastanawiasz się, gdzie taką zgodę uzyskać i jakie inne dokumenty będą do tego potrzebne, ten artykuł jest właśnie dla ciebie!

Uzyskanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pierwszym krokiem w drodze do uzyskania pozwolenia na budowę jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W skrócie jest to dzieło radnych miejskich lub gminnych, określające sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, który podlega pod daną gminę lub miasto.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Czasem zdarza się, że dla konkretnego terenu MPZP nie występuje. W takiej sytuacji trzeba złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzję wydaje wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta w porozumieniu z właściwymi organami.

Mapa do celów projektowych

Kolejnym niezbędnym dokumentem jest mapa do celów projektowych. Sporządzana jest przez uprawnionego geodetę w skali 1:500 na podstawie mapy zasadniczej i stanowi jej aktualizację. Geodeta dokonuje obliczeń i pomiarów w terenie, a po zakończeniu prac przekazuje mapę do weryfikacji przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po czym trafia ona do inwestora.

Projekt budowlany i jego adaptacja

Wspomniana wyżej mapa do celów projektowych jest niezbędna w celu zamówienia lub zakupu projektu budowlanego, który musi składać się z:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii;
  • w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
  • projektu architektoniczno-budowlanego;
  • projektu technicznego;
  • opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1.

Na etapie przygotowywania projektu budowlanego należy również uzyskać warunki przyłączenia mediów. Warto również zlecić badania geotechniczne, a ich wyniki przedstawić projektantom.

Należy pamiętać, że gotowy projekt budowlany musi zostać poddany adaptacji do warunków terenowych.

Pozwolenie na budowę w 2022 r. Niezbędne dokumenty

Podstawą uzyskania pozwolenia na budowę jest złożenie wniosku, który można pobrać w urzędzie miasta, powiatu lub na stronie internetowej GUNB. Należy do niego dołączyć:

  • cztery egzemplarze kompletnego projektu budowlanego;
  • zaświadczenie o uprawnieniach zatrudnionego projektanta;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli nie ustanowiono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
  • potwierdzenie zapłaty, jeśli jakaś część domu będzie przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Od 1 lipca 2021 r. można również złożyć wniosek przez internet w aplikacji rządowej: e-budownictwo.

Jaki jest czas oczekiwania na pozwolenie na budowę?

Na pozwolenie na budowę czeka się do 65 dni kalendarzowych, jednak zwykle trwa to około miesiąc. Jeśli we wniosku pojawią się błędy lub będzie brakowało potrzebnej dokumentacji, czas oczekiwania na pozwolenie na budowę może być dłuższy. W takiej sytuacji inwestor zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia braków lub poprawienia wniosku.

Należy również pamiętać, że po uzyskaniu pozwolenia na budowę, dokument będzie ważny przez 3 lata od daty wydania. Budowę domu można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia.

Źródło: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.; art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 3

Similar Posts