Przyłącza to jedne z najważniejszych formalności, jakich należy dopełnić podczas budowy domu. Jakie wnioski będą potrzebne? Jakie załączniki do wniosków musisz przygotować? Przeczytaj i sprawdź!

O działce uzbrojonej mówimy wtedy, kiedy w jej granicach znajdują się przyłącza do sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i opcjonalnie gazowej. Jeśli ich nie ma, trzeba się zgłosić do poszczególnych przedsiębiorstw ze stosownym wnioskiem.

Jak sprawdzić uzbrojenie działki?

Jeśli zastanawiasz się, jak wygląda kwestia uzbrojenia działki, którą zamierzasz kupić możesz to łatwo sprawdzić na Geoportalu, gdzie znajdziesz aplikację z mapą kraju. Następnie musisz wyszukać interesującą cię lokalizację, przybliżyć obszar i wybrać odpowiednie opcje warstw mapy. Zobaczysz wówczas przebieg zewnętrznej infrastruktury terenu.

Przyłącze do sieci elektrycznej

Prąd jest niezbędny do pracy większości urządzeń budowlanych, dlatego warto pomyśleć o zaopatrzeniu budowy w energię elektryczną jeszcze przed rozpoczęciem robót. Można wybrać przyłącze tymczasowe lub stałe, które będzie już służyło na etapie użytkowania domu.

Pierwszym krokiem w celu załatwienia przyłącza do sieci elektrycznej jest złożenie wniosku do wybranego dostawcy o warunki przyłączenia. Określają one dokładne wytyczne, które należy spełnić, aby obiekt mógł być przyłączony do sieci. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic, który określa lokalizację obiektu. Niezbędne jest posiadanie tytułu prawnego do korzystania z obiektu. We wniosku musi znaleźć się informacja o przewidywanym zapotrzebowaniu na moc przyłączeniową.

W odpowiedzi otrzymasz od dostawcy warunki przyłączenia, czyli wymagania techniczne, jakie musisz spełnić (ważne przez 2 lata) oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Po zaakceptowaniu umowy, dostawca wykonuje przyłącze, a w gestii inwestora jest zlecenie wykonania instalacji do skrzynki. Przebieg instalacji musi być naniesiony na mapę – geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Aby móc korzystać z prądu, niezbędne jest podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne

Kolejną formalnością na etapie budowy domu jest zorganizowanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Tutaj sprawa wygląda podobnie – inwestor zgłasza się do lokalnego przedsiębiorstwa z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci, osobno dla kanalizacji, osobno dla wodociągów.

Następnie niezbędne jest opracowanie planu sytuacyjnego lub projektu budowlanego przyłącza przez uprawnionego projektanta. Inwestor może zlecić wykonanie powyższych prac dostawcy, bądź zatrudnić firmę zewnętrzną. Wybierając drugą opcję, należy uzgodnić gotowy projekt z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym.

Kolejny etap to wykonanie instalacji kanalizacyjnych i wodnych, które także można zlecić firmie zewnętrznej lub bezpośrednio dostawcy. Zwieńczeniem prac jest odbiór końcowy przyłączy i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Po odebraniu protokołu odbioru końcowego możliwe jest podpisanie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków i uruchomienie wodomierza.

Przyłącza gazowe

Procedura w przypadku przyłącza gazowego niewiele różni się od powyższych – wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej wraz z planem zabudowy lub szkicem obrazującym lokalizację obiektu to podstawa. W odpowiedzi inwestor otrzymuje wymagania techniczne wraz z informacją o ich terminie ważności.

Po podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci gazowej inwestor zleca zaprojektowanie oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Na tym etapie następuje kontakt inwestora z dostawcą w celu omówienia lokalizacji skrzynki gazowej. Przyłącza gazowe również muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie na mapach powykonawczych.

Aby zostać odbiorcą gazu, inwestor musi zgłosić gotowość wewnętrznej instalacji gazowej do napełnienia gazem ziemnym. Dokument musi być opatrzony podpisem uprawionych osób (instalatora, kierownika budowy oraz kominiarza), co potwierdza, że instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującym prawem i zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Kiedy instalacja jest gotowa, można podpisać umowę o dostawę gazu.

Ile kosztują przyłącza?

Aby poznać dokładny koszt przyłączy należy zapoznać się z cennikiem na stronach internetowych dostawców właściwych dla lokalizacji obiektu. Oczywiście, im dłuższe przyłącze, tym jego koszt będzie większy.

Gdzie pobrać wnioski o przyłącza?

Wnioski o określenie warunków przyłączenia do poszczególnych sieci znajdziesz na stronach internetowych dystrybutorów oraz w punktach obsługi klientów. Znajdziesz tam również informacje, jakie załączniki należy dołączyć do wniosków. Najczęściej do wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej i gazowej, niezbędne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości oraz planu zabudowy lub szkicu lokalizacji obiektu.

Similar Posts