jak odnowić pozwolenie na budowę

Zastanawiasz się, jak odnowić pozwolenie na budowę, które wygasło? Omawiam, jakie kroki należy podjąć i jakie dokumenty przygotować.

Jak odnowić pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę domu to jeden z najważniejszych dokumentów na etapie powstawania takiej inwestycji. Bez niego po prostu nie można jej rozpocząć. Jeśli więc minął termin ważności zgody na budowę domu, nie można przystąpić do prac budowlanych.

Jak długo ważne jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z prawem budowlanym, jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy, pozwolenie na budowę traci ważność po 3 latach, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Jeśli z kolei budowa została rozpoczęta i przerwana na okres 3 lat lub więcej, pozwolenie na budowę również wygasa.

Jeżeli pozwolenie na budowę straciło ważność lub decyzja została uchylona, a także w przypadku, kiedy roboty budowlane zostały zakończone, rozpoczęcie budowy lub jej wznowienie może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Co ważne, powody, dla których inwestor nie rozpoczął lub nie kontynuował prac budowlanych, nie będą miały wpływu na termin ważności pozwolenia na budowę.

Kiedy pozwolenie na budowę nie traci ważności?

Jeżeli upłynęło więcej niż 3 lata od daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale prace na budowie trwały i były potwierdzone wpisem do dziennika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę nie traci ważności.

Odstąpienie od warunków decyzji o pozwoleniu na budowę

Istotne odstąpienie od warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego itp. jest możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Nowe pozwolenie na budowę

Jeżeli pozwolenie na budowę straciło ważność, niezbędne będzie uzyskanie nowej decyzji. W tym celu konieczne jest złożenie nowego wniosku o pozwolenie na budowę, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • trzy egzemplarze projektu budowlanego,
  • zaświadczenia o posiadanych przez projektanta uprawnieniach,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przypadku chęci wznowienia nierozpoczętej jeszcze budowy, do nowego wniosku o pozwolenie na budowę można dołączyć poprzedni projekt budowlany. Jeśli jednak budowa została już rozpoczęta, a termin ważności pozwolenia na budowę upłynął, projekt budowlany trzeba uzupełnić o inwentaryzację. Jest to dokument, który określa, jakie prace nad inwestycją zostały wykonane i jakie są dalsze zamierzenia inwestora.

Przed złożeniem nowego wniosku o pozwolenie na budowę należy sprawdzić, czy sporządzony wcześniej projekt budowlany jest nadal aktualny. Chodzi o to, czy w międzyczasie nie zmieniły się przepisy, w tym, czy nie został uchwalony nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego itp.

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Similar Posts