miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dzieło radnych miejskich lub gminnych. Rajcy uchwalają go żeby uregulować sposób wykorzystania terenu gminnego czy też miejskiego. Plan miejscowy definiuje jakie jest przeznaczenie nieruchomości w danej gminie/mieście.

Uchwała precyzuje m.in. co można wybudować i jaka jest dopuszczalna wysokość domu. Decyduje również jaki obiekt można postawić po sąsiedzku np. bloków mieszkalnych czy placówki publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania, przeznaczenie terenów, wytycznych dla zabudowy i zagospodarowania terenu i warunków zabudowy terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – gdzie występuje?

Warto pamiętać, że miejscowy plan – zgodnie ze swoją nazwą – obowiązuje tylko na terenie danego samorządu. Plan uchwalony przez radnych musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jakie informacje znajdziesz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan jest dokumentem, w którym znaleźć można podstawowe reguły rządzące przestrzenią na danym terenie.

Plany zagospodarowania przyjmowane są w formie uchwały i składają się z dwóch części: części tekstowej opisującej założenia planu, odpowiada on również wymogom zasad techniki prawodawczej oraz materiałów graficznych – map z odpowiednią legendą umożliwiającą ich odczytanie i zrozumienie.  Dokument ten jest tzw. aktem prawa miejscowego.

Zwyczajowo, aby uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), należy skierować się do właściwego dla danego terenu urzędu gminy (rada gminy). W przypadku miast dokumenty należy złożyć w urzędzie miasta.

Inwestycja bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie każda gmina ma uchwalony miejscowy plan. Co w takiej sytuacji? Inwestycja jest możliwa jeśli zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunki zabudowy potrzebne są zawsze w przypadku trwałej zmiany zagospodarowania terenu niebędąca budową (jeśli brak planu zagospodarowania).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zmiana

W niektórych przypadkach nie można zrealizować inwestycji bez MPZP. Dlatego inwestor musi złożyć do rady miasta lub rady gminy wniosek o jego uchwalenie. Tak jest np. w przypadku dużych galerii handlowych (o pow. sprzedażowej powyżej 2 tys. mkw) czy też inwestycji na gruntach rolnych i leśnych.

Dopuszczalne jest również złożenie wniosku o zmianę planu – jeśli jego zapisy uniemożliwiają realizację przedsięwzięcia.

Uwaga!

Inwestor powinien wcześniej sprawdzić czy proponowana zmiana jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. To dokument, określający zasady kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, który obejmuje całe terytorium danej gminy. Należy podkreślić, że zapisy na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) mają moc powszechnie obowiązującą.

Od lipca 2021 roku wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego można składać online za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Similar Posts