Podczas moich szkoleń za zakresu budownictwa możesz zdobyć wiedzę i taki zawód jak:

Technik budownictwa.

Zakres szkolenia i uzyskana widza:

 1. analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych;
 2. wykonywanie rysunków budowlanych;
 3. określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania;
 4. wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych;
 5. określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów fundamentowych;
 6. kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac;
 7. prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem;
 8. projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń oraz wykonywanie obliczeń budowlanych elementów statycznych;
 9. dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych;
 10. organizowanie pracy podwykonawców na budowie;
 11. ustalanie norm pracy dla różnych robót budowlanych;
 12. określanie stanu zużycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy;
 13. organizowanie pracy polowego laboratorium materiałów budowlanych;
 14. organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy;
 15. kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów bhp.

Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego.

Zakres szkolenia i uzyskana widza:

 1. przygotowywanie ofert i wycen prac budowanych dla klientów;
 2. przygotowywanie dokumentacji w postępowaniach przetargowych w ramach zamówień publicznych na usługi związane z budownictwem;
 3. pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 4. tworzenie i pełnienie nadzoru nad realizacją biznesplanów dotyczących poszczególnych projektów budowlanych dla klientów jak i planu działania całej firmy;
 5. zatrudnianie pracowników, nadzorowanie ich pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i dokumentacji pracowniczej;
 6. nadzorowanie wykonywania usług budowlanych, w tym prac remontowych;
 7. zarządzanie materiałami i sprzętem budowanym;
 8. pełnienie nadzoru nad zakupami materiałów w imieniu klienta i na jego rzecz;
 9. organizowanie placu budowy;
 10. ocenianie i odbieranie prac budowlanych wykonanych dla klienta;
 11. optymalizowanie i zarządzanie zasobami i kosztami firmy, w tym kontrolowanie wyników finansowych;
 12. reprezentowanie przedsiębiorstwa w kontaktach zewnętrznych;
 13. dbanie o przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego;
 14. kontrolowanie posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przez pracowników;
 15. przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych pracowników;
 16. zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 17. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia prac budowlanych i remontowych.

Kierownik budowy.

Zakres szkolenia i uzyskana widza:

 1. organizowanie pracy własnej i zespołu z uwzględnieniem zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska oraz rozliczanie pracy ludzi, sprzętu i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 2. przyjmowanie i zabezpieczanie terenu budowy;
 3. prowadzenie dokumentacji budowy;
 4. planowanie i kierowanie budową;
 5. koordynowanie zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zapewniających ochronę zdrowia;
 6. wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia zagrożenia;
 7. realizowanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 8. zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;
 9. przygotowywanie dokumentacji powykonawczej;
 10. zgłaszanie robót budowlanych do odbioru;
 11. uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnianie usunięcia ewentualnych wad.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.

Symbol kwalifikacji: BUD.14

Zakres szkolenia i uzyskana widza:

 1. bezpieczeństwo i higiena pracy;
 2. podstawy budownictwa;
 3. podstawy projektowania konstrukcji budowlanych;
 4. organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych;
 5. organizowanie robót budowlanych stanu surowego;
 6. organizowanie robót wykończeniowych;
 7. organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych;
 8. organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych;
 9. sporządzanie kosztorysów robót budowlanych;
 10. kompetencje personalne i społeczne;
 11. organizacja pracy małych zespołów.