Warunki zabudowy to decyzja, która określa najważniejsze elementy budowli z punktu widzenia urbanistyki, estetyki oraz ochrony interesów osób trzecich. Decyzja o warunkach zabudowy stwierdza jaki jest rodzaj inwestycji oraz warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Urzędnicy wydają decyzję tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zanim więc przystąpisz do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dowiedz się w urzędzie gminy lub miasta, czy dla danego terenu występuje MPZP. Jeśli uchwalono ten dokument, wniosek o wydanie WZ będzie bezprzedmiotowy. 

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta po uzgodnieniach z innymi organami – na przykład zarządcą drogi, konserwatorem zabytków, dyrektorem Parku Narodowego itd.

Warunki zabudowy – kiedy są potrzebne?

Warunki zabudowy są potrzebne, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a inwestor chce zmienić jej sposób zagospodarowania.  

Decyzja będzie wymagana w przypadku planowana jest budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku lub też następuje zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. WZ niezbędne jest w celu realizacji budowy na podstawie zgłoszenia wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także przebudowy domu zmieniającej jego formę architektoniczną.

Gdzie złożyć wniosek o WZ?

Aby otrzymać dokument, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy we właściwym urzędzie gminy, kierując go do wójta (burmistrza albo prezydenta miasta).

Należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. Jeżeli dodatkowo chcemy przyznać pełnomocnictwo, musimy dodatkowo zapłacić 17 zł za jego wydanie.

Warunki zabudowy – treść

Popularna “wuzetka” – decyzja o warunkach zabudowy – to sposób na planowanie przestrzenne. Określa m.in. wysokość budynku oraz jego kształt czy posadowienie na działce.

Warunki nie będą potrzebne jeśli m.in. inwestor chce zrobić jednorazową i trwającą do roku zmianę zagospodarowania terenu. Warunkiem jest jednak prowadzenie prac, dla których nie potrzeba pozwolenia na budowę. Roboty nie mogą też spowodować zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania budynku.

Kolejnym przykładem, kiedy nie potrzebujesz wydania decyzji o warunkach zabudowy, jest sytuacja, w której chcesz zrealizować inwestycję mającą publiczny cel.

Wniosek o warunki zabudowy a pozwolenie na budowę

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

Warunki zabudowy to jeden z załączników do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (o ile taka decyzja jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W przypadku obszarów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego brak decyzji o warunkach zabudowy uniemożliwia rozpoczęcie budowy. 

Urzędnicy starostwa ocenią przed wydaniem pozwolenia na budowę, czy projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Warunki zabudowy – ile są ważne?

Trzeba pamiętać, że wniosek o warunki zabudowy może złożyć każdy, nawet osoba, która nie jest właścicielem danej nieruchomości.

Decyzja o warunkach wygaśnie, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące terenu, którego dotyczyła decyzja. Inna możliwość to uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego postanowienia są inne niż w decyzji WZ.

Jednak WZ nie wygaśnie, jeżeli urząd wydał ostateczną decyzje o pozwoleniu na budowę.

Similar Posts