dodatek węglowy

Dodatek węglowy, czyli dofinansowanie zakupu paliw stałych rodzi wiele wątpliwości Polaków. Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania!

Dodatek węglowy to odpowiedź na problemy związane ze wzrostem cen paliw stałych. W urzędach gmin i miast w całej Polsce dziennie pojawia się niemałe grono osób zainteresowanych rządowym wsparciem. Nic w tym dziwnego, gdyż kwota dotacji to 3000 zł. Jak się jednak okazuje, wraz z zainteresowaniem, nie brakuje też wątpliwości. Czy dotacja obejmuje ekogroszek? Kto może z niej skorzystać? Jaki jest czas oczekiwania na wypłatę świadczenia? Poniżej znajdziesz odpowiedzi!

Dodatek węglowy – jak wypełnić wniosek?

Wniosek wypełnia jedna osoba, należąca do gospodarstwa domowego. Podaje swoje dane: imię, nazwisko i pesel oraz dane pozostałych osób, należących do tego gospodarstwa domowego. Niezbędne jest podanie adresu zamieszkania i numeru konta bankowego, jeżeli chcemy, aby dodatek był wypłacony na konto. Pola wyboru należy zaznaczyć: X lub V.

Dodatek węglowy a ekogroszek

Dodatek przewidywany jest dla gospodarstw, które korzystają z takich źródeł ciepła jak:

 • kocioł na paliwo stałe;
 • kominek;
 • koza;
 • ogrzewacz powietrza;
 • trzon kuchenny;
 • piecokuchnia;
 • kuchnia węglowa;
 • piec kaflowy na paliwo stałe.

Jako paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, zatem również ekogroszek.

Dodatek węglowy a komornik

Dodatek na węgiel nie podlega zajęciu komorniczemu. Jeżeli we wniosku nie zostanie podany numer konta bankowego, pieniądze wypłacane będą bezpośrednio w urzędzie.

Mieszkanie w blokach

O dofinansowanie zakupu węgla mogą starać się też mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Jednak muszą oni samodzielnie kupować opał, a źródłem ciepła musi być urządzenie wymienione w ustawie (patrz akapit 1).

Dodatek węglowy – dla kogo?

Dodatek przysługuje:

 • obywatelom Polski, zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP;
 • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP;
 • zamieszkałym i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie zakupu węgla należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta, osobiście lub za pośrednictwem poczty, a także internetowo przez e-PUAP.

Dodatek węglowy – kiedy wypłata

Wypłata środków ma nastąpić w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o dodatek węglowy.

Jak wypłacany jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy będzie wypłacony na konto bankowe bądź w formie gotówkowej. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo.

Od kiedy? Do kiedy?

O dofinansowanie do zakupu węgla można starać się od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku. W tym czasie urzędy będą przyjmować wnioski.

Próg dochodowy

Aby skorzystać z dodatku węglowego, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów pod względem progu dochodowego.

Powiadomienie o rozpatrzeniu wniosku

Po rozpatrzeniu wniosku organ wysyła wiadomość na podany we wniosku adres e-mail. Jeżeli adres nie został podany, odbiór decyzji następuje w urzędzie.

Dwie rodziny w jednym domu – kto otrzyma dodatek?

Dodatek przysługuje jednej osobie w gospodarstwie domowym, przy czym jako gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jeżeli więc w jednym budynku mieszkają dwie rodziny, które prowadzą osobne gospodarstwa domowe, każda z tych rodzin otrzyma dodatek węglowy.

Dodatek węglowy – warunki

Podstawowym warunkiem jest to, aby źródło ogrzewania było zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Źródło: Ustawa z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym

Similar Posts