Mapa do celów projektowych to jeden z najważniejszych dokumentów na etapie budowy domu. Bez niej niemożliwe jest zlecenie projektu domu i otrzymanie pozwolenia na budowę. Zastanawiasz się, jak ją uzyskać i ile jest ważna? Te i wiele innych informacji znajdziesz w moim poradniku.

Mapa do celów projektowych – co to jest?

W celu wykonania mapy do celów projektowych niezbędne jest uzyskanie mapy zasadniczej. Czym różnią się te dwa opracowania geodezyjno-kartograficzne? Odpowiedź znajdziemy w definicji prawnej:

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…)

7)

mapie zasadniczej – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów;

7a)

mapie do celów projektowych – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163, opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086.

Aktualizacja mapy zasadniczej

Mapę zasadniczą można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokument najczęściej występuje w skali 1:500 lub 1:1000, w zależności od terenu. W przypadku braku mapy zasadniczej zwykle korzysta się z mapy ewidencyjnej, sporządzonej na podstawie ewidencji gruntów i budynków.

Mapę do celów projektowych sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Jest to dokument niezbędny do uzyskania projektu budowlanego, pozwolenia na budowę i projektu przyłączy. Stanowi podstawę przeprowadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Należy pamiętać, że do sporządzenia projektu budowlanego nie można korzystać z mapy zasadniczej. Oznacza to, że sporządzenie mapy do celów projektowych jest niezbędnym elementem powstawania inwestycji wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

W treści mapy do celów projektowych znajduje się zagospodarowanie terenu działki do 30 m wokół niej. Widać tam linie rozgraniczające tereny, linie zabudowy, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, oznaczone są ulice i drogi, a także elementy infrastruktury podziemnej i nadziemnej, stanowiące uzbrojenie, przy czym dokładna treść i skala mapy zależy od charakterystyki planowanej zabudowy.

Jak uzyskać MDCP?

Aby uzyskać mapę do celów projektowych należy zgłosić się do uprawnionego geodety. Trzeba przygotować pewne dokumenty i informacje, które umożliwią wykonawcy podjęcie prac geodezyjnych. Niezbędny będzie:

  • obręb ewidencyjny działki;
  • numer ewidencyjny działki.

Następnie geodeta zwraca się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o wydanie mapy zasadniczej.

Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej obejmuje pomiary w terenie i aktualizację mapy zasadniczej przez geodetę, zgodnie z bieżącym stanem terenu.

Gotowy dokument musi być zatwierdzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej. Opatrzona stosownymi pieczątkami i podpisami mapa do celów projektowych trafia do inwestora.

Czas oczekiwania na mapę?

Dokładny czas oczekiwania na mapę do celów projektowych nie jest określony. Najczęściej trwa to kilka tygodni, choć w niektórych przypadkach na dokument trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

Jak długo ważna jest MDCP?

Również ważność mapy do celów projektowych nie jest określona. Nie występuje żaden konkretny termin. Przyjmuje się jednak, że mapa jest tak długo ważna, jak długo nie wprowadzono zmian dotyczących zagospodarowania terenu. W przeciwnym razie musi zostać zaktualizowana.

Ile kosztuje MDCP?

Koszt mapy do celów projektowych to od 500 zł do 2000 zł. Cena zależy od takich czynników jak: lokalizacja działki, wielkość obszaru, rodzaj inwestycji oraz ilości kopii dokumentu, jaką zamówił inwestor.

Jak więc widać mapa do celów projektowych jest jednym z najważniejszych dokumentów podczas budowy domu. Ze względu na nieokreślony czas oczekiwania na zakończenie prac geodety i konieczność zatwierdzenia mapy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, warto pomyśleć o dopełnieniu formalności odpowiednio wcześnie.

A jeśli zastanawiasz się, kiedy jeszcze trzeba skorzystać z usług geodety, ten artykuł ci się przyda: Geodeta na budowie. Kiedy jest potrzebny?

Similar Posts