kierownik budowy

Na etapie budowy domu inwestorzy zawierają współpracę z szeregiem specjalistów. Jednym z nich jest kierownik budowy. Jeśli zastanawiasz się, co należy do jego obowiązków, koniecznie przeczytaj mój poradnik. Dowiesz się również, jaki jest koszt wynajęcia kierownika budowy w 2022 roku.

Jaką funkcję na budowie pełni kierownik budowy?

Kierownik budowy jest niezbędny w trakcie powstawania inwestycji, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to fachowiec posiadający konieczne uprawnienia i wiedzę, co pozwala mu czuwać nad prawidłowym przebiegiem robót, zgodnie z projektem budowlanym, przepisami prawa budowlanego i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Osobą odpowiedzialną za zatrudnienie kierownika budowy jest inwestor. Należy to zrobić przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Jakie uprawnienia musi mieć kierownik budowy?

Kierownik budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, na które składa się ukończenie studiów wyższych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, odbycie praktyk zawodowych na budowie, a także zaliczenie egzaminu na uprawnienia budowlane.

Obowiązki kierownika budowy

Zgodnie z Art. 21a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

oraz zgodnie z Art. 22. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi

ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy

i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub

pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń

planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które

mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych

lub ich poszczególnych etapów;

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania

robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych

w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających

z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę

osobom nieupoważnionym;

3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów,

zgodnie z art. 10;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości

powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego

organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym

wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie

z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót

ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania

wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji,

urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu

budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia

stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym

mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Prawa kierownika budowy

Zgodnie z Art. 23. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Kierownik budowy ma prawo do:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Ile kosztuje wynajęcie kierownika budowy?

Koszt zatrudnienia kierownika budowy zależy od kilku czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, ilość wizyt na budowie czy charakter inwestycji. W przypadku sprawowania nadzoru nad powstawaniem domu jednorodzinnego orientacyjna cena to około 2000-5000 zł.

Jak znaleźć odpowiedniego kierownika budowy?

Najczęściej kierownik budowy wybierany jest z polecenia znajomych czy rodziny. W takiej sytuacji wiemy, jak dokładnie wyglądała współpraca z fachowcem i sposób rozliczania się za usługę. Jeśli jednak szukasz kierownika budowy w ogłoszeniach, koniecznie z nim porozmawiaj, zanim podpiszesz umowę. Zapytaj, jak z jego perspektywy będzie wyglądało sprawowanie pieczy nad powstawaniem inwestycji.

Najważniejsze dla ciebie jest to, aby kierownik budowy skrupulatnie dopełniał swoich obowiązków, a także był dyspozycyjny w trakcie kluczowych etapów budowy, czyli takich, które w szczególności wymagają nadzoru.

Źródło: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.

Similar Posts