pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest potrzebne każdemu, kto chce postawić budynek mieszkalny, biurowy lub przemysłowy. Jak je zdobyć? Jakie dokumenty należy przygotować?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy lub przebudowy obiektów budowlanych.

Jak otrzymać pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę jest częścią dokumentacji budowlanej. Nie można rozpocząć budowy bez takiego pozwolenia. Wniosek o zgodę na budowę należy złożyć w urzędzie miasta. Po złożeniu wniosku urzędnik najpierw musi ustalić strony postępowania administracyjnego. Należą do nich właściciele sąsiednich działek, inni właściciele naszej działki, użytkownicy wieczyści, zarządcy drogi itd.

Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji od czasu złożenia przez stronę kompletnego wniosku. Jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie, starosta, lub w szczególnych przypadkach wojewoda, wyda pozwolenie na budowę domu.  Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uznaje się, że wyraził zgodę na budowę. 

Zgoda na budowę – dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę składamy w Starostwie Powiatowym lub w Urzędzie Miasta (jeśli miasto jest na prawie starostwa). Jeśli nasza ziemia nie podlega pod MPZP, musimy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), co powinno potrwać 14-30 dni. Od lipca 2021 roku można to zrobić online za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Do wniosku trzeba dołączyć:

●      3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego (z uzgodnieniami, pozwoleniami i

opiniami),

●      oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

●      decyzję o warunkach zabudowy / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W niektórych przypadkach potrzebne będą dodatkowe dokumenty, np. decyzja o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej czy pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku.

Czasem zgoda na budowę nie jest wymagana – wystarczy zgłoszenie budowy lub robót budowlanych. Zgłoszenie wystarczy w przypadku m.in. postawienia parterowego budynku gospodarczego lub tablicy reklamowej.

Pozwolenie na budowę jest niezbędne, jeśli inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub planowane roboty dotyczą zabytku.

Pozwolenie na budowę – czas oczekiwania

Ile czasu zajmuje uzyskanie pozwolenia? Decyzja przesyłana jest do stron postępowania, a jej uprawomocnienie następuje po 14 dniach – pod warunkiem, że żadna ze stron nie wniesie odwołania.

Jeśli wniosek trzeba uzupełnić, to inwestor ma 7 dni na dostarczenie dokumentów.

Warto pamiętać, że zgodę na budowę można uzyskać również wraz z pozwoleniem na rozbiórkę, zamiast zgłoszenia budowy innych robót budowlanych lub przy zmianie sposobu użytkowania i wykonywaniu robót budowlanych.

Similar Posts